Toi­mi­tusehdot

Ostaminen ja tilaaminen

Tekemällä tilauksen sitoudut 6kerkka – kaupan tilaus ja toi­mi­tuseh­toihin sel­lai­se­naan.
Katsothan ehdot tarkasti. Verk­ko­kau­pasta ostaminen ei edellytä rekis­te­röi­ty­mistä. Verk­ko­kaupan
tuotteet ovat varas­to­ta­varaa, joten tila­päi­sesti jokin tuote voi olla myyty loppuun. Se toi­mi­te­taan
heti uuden erän val­mis­tuttua. Pidätämme oikeudet muu­tok­siin. Tilaukset toi­mi­tamme ainoas­taan
Eu:n alueella. Pienin tilaus on 13.90 € . Kuivatun kerk­kä­jau­heen hinta on voimassa ainoas­taan
verk­ko­kau­passa. Hinta sisältää arvon­li­sä­veron ja toimituskulut.

Maksutapa

Tiliyh­teys Holvi pankki. Tilaajan kannalta palvelu toimii aivan kuten perin­teinen verkko
mak­sa­mi­nenkin.

Toi­mi­tusaika

Tilaukset käsi­tel­lään yleensä tilaus­tasi seu­raa­vana arki­päi­vänä. Toi­mi­tusaika on 2–3 arki­päivää ja se
lasketaan toi­mi­tus­päivän jäl­kei­sestä arki­päi­västä. Poik­keuksia voi esiintyä, joten jos tilauk­sesi ei ole
perillä 7 arki­päivän kuluessa toi­mi­tus­vah­vis­tuk­sesta olethan meihin yhtey­dessä. 6kerkka.fi ei ole
vastuussa mistään vii­väs­tyk­sistä, jotka aiheu­tuvat olo­suh­teista, joihin emme pysty vaikuttamaan.

Toi­mi­tus­tapa

Suomen Posti Oyj kirjeitse. Suuremmat toi­mi­tukset kuten rahti sopi­mus­luon­tei­sesti.
Yhteys­tie­tojen paik­kaansa pitävyys on asiakkaan vastuulla, emmekä uudel­leen­lä­hetä tilauksia,
joissa on ollut virhe vas­taa­not­tajan yhteys­tie­doissa. Uudel­leen­lä­hetys vaatii, että lähetystä ei ole
purettu.

Palau­tukset

Tuot­teilla on kulut­ta­ja­kau­passa 14 päivän palau­tusoi­keus. Palau­tet­ta­vien tuot­teiden tulee olla
avaa­mat­tomia ja vir­heet­tömiä. Mikäli haluat peruuttaa tilauksen tai palauttaa lähe­tyksen,
ilmoi­tathan siitä maililla info@6kerkka.fi

Tilaaja vastaa tuot­teiden palau­tus­kus­tan­nuk­sista. Samoin raha­pa­lau­tuk­sessa toi­mi­tuksen
lähe­tys­ku­lujen osuutta ei palauteta. Mikäli tilaaja haluaa peruuttaa tilauksen ja se on jo ehditty
toimittaa, peruut­ta­mis­ta­pauk­sissa tilaaja on vel­vol­linen kor­vaa­maan toi­mi­tuksen lähetyskulut.

Eri­mie­li­syyk­sien ratkaiseminen

Kulut­ta­ja­neu­vonta on val­ta­kun­nal­linen palvelu, josta saa tietoa kulut­tajan oikeuk­sista ja
sovit­te­luapua kulut­tajan ja yrityksen väliseen riitaan www.kuluttajaneuvonta.fi .
Kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kunta antaa rat­kai­susuo­si­tuksia kulut­ta­jien ja yritysten välisiin oikeu­del­li­siin
riitoihin www.kuluttajariita.fi