Tie­to­suo­ja­se­loste

Rekis­te­rin­pi­täjä

Oy Race — Day Ab Oy 10352472 — 2 

Tuusula

Rekis­te­ristä vastaava yhteyshenkilö

Riitta Puolakka

Mäke­län­rin­teentie 26 B

01830 Lepsämä

info@6kerkka.fi

Rekis­terin nimi

6kerkkä asia­kas­re­kis­teri.

Oikeus­pe­ruste ja hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitus

Hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeus­pe­rus­teena on sopimus, suostumus tai oikeu­tettu etu. 

Tietojasi käytetään seu­raa­viin tar­koi­tuk­siin: asiak­kuuden yllä­pi­tä­minen, tilausten toi­mit­ta­minen, käsittely ja arkis­tointi, asia­kas­ko­ke­muksen paran­ta­mi­seen ja paremman asia­kas­pal­velun tar­joa­minen, tilas­tol­liset tar­koi­tukset (mark­ki­nointi, tuo­te­suo­si­tukset, ana­ly­tiikka), vää­rin­käy­tösten ehkäi­se­minen. Lisäksi tietojen säi­lyt­tä­minen liittyy kir­jan­pi­to­la­kiin ja kulut­ta­ja­kaup­paan liit­ty­viin vas­tui­siin ja niiden täyttämiseen. 

Tietojasi luot­ta­muk­sel­li­sesti käsit­telee vain Oy Race — Day Ab:n yrittäjä.

Rekis­terin tietosisältö

Käyttäjän itsensä antamat tiedot, kuten nimi, osoite, puhe­lin­nu­mero, säh­kö­pos­tio­soite. Pal­ve­lujen käytöstä johdetut tiedot, kuten osto­his­toria (tilatut tuotteet ja hin­ta­tiedot), toi­mi­tus­tiedot, mah­dol­liset tuo­tear­vos­telut, verk­ko­kaupan selaus -, ja käyt­tö­tiedot sekä pää­te­lait­teen tun­nis­teet. Ostaes­sasi tuotteita tunniste‑, yhteys- ja mak­su­tie­tojen antaminen on pakollista.

Mistä tiedot saadaan

Tal­len­namme tietoja säh­kö­postin tai muun yhtey­den­ot­to­ka­navan kautta tulleista viesteistä.

Kuinka kauan tietoja säilytetään

Tietoja säi­ly­te­tään niin kauan, kuin on tarpeen asia­kas­suh­teen tai muun rekis­te­ri­se­los­teessa mainitun tehtävän hoitamiseksi.

Tietojen sään­nön­mu­kaiset luo­vu­tukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta sään­nön­mu­kai­sesti muille tahoille.

Asiakkaan oikeudet

Asiak­kaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat hen­ki­lö­tiedot, oikeus tietojen oikai­se­mi­seen, oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsit­te­le­mi­seen ja tar­vit­taessa oikeus saattaa asia tie­to­suo­ja­val­tuu­tetun käsi­tel­tä­väksi, jos rekis­te­röity katsoo, että häntä koskevien hen­ki­lö­tie­tojen käsit­te­lyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Eväs­teiden käyttö

Käytämme pal­ve­lussa evästeitä (cookies) sivuston toi­mi­vuuden mah­dol­lis­ta­mi­seksi sekä palvelun kehit­tä­mi­seen ja tilas­toin­tiin. Hyö­dyn­nämme sivus­tolla sekä palvelun toiminnan kannalta vält­tä­mät­tömiä evästeitä että kolmannen osapuolen evästeitä ana­ly­tiik­kaan. Käyt­tä­jällä on oikeus kiel­täytyä eväs­teiden käytöstä.

Muilta sivus­toilta upotettu sisältö

Tämä sivusto sisältää upotettua sisältöä (esi­mer­kiksi videoita, kuvia, artik­ke­leita jne.). Toisilta sivus­toilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on ver­rat­ta­vissa siihen, että vie­rai­lija itse kävisi kolmannen osapuolen sivus­tolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seu­ran­tae­väs­teitä ja moni­to­roida vuo­ro­vai­ku­tus­tasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuo­ro­vai­ku­tuksen seuranta jos ja kun olet kir­jau­tunut käyt­tä­jänä sivustolle.